Vodní

Vodní hasicí přístroje
Hasicí přístroj vodní se používá všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících. Životnost hasicích přístrojů vodních je maximálně 20 let. Pravidelná kontrola se provádí 1 x ročně, periodická kontola 1 x za 3 roky.

 

Ideální použití: Pevné hořlavé látky organického původu, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

Třída požáru: A

 

Vhodné použití: Papírenský a dřevařský průmysl, sklady pevných hořlavých látek, školy, archívy.

Hořlavé kapaliny rozpustné ve vodě (alkoholy, ketony).

Nevhodné použití: Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje), hořlavé plyny.

Cenné materiály a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením.

Nesmí se použít: Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), lehké a alkalické kovy, látky, které prudce reagují s vodou.