Požární ochrana a BOZP

 

 

V komplexním servisu v oblasti požární ochrany nabízíme svým zákazníkům plnění povinností plynoucích dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. osobou odborně způsobilou.

Mezi tyto například patří:

 • pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně - preventivní požární prohlídky
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvšeným požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečené požární ochrany
 • posouzení požárního nebezpečí
 • vypracování požárního řádu, požárně poplachových směrnic
 • vypracování tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • vypracování podmínek požární bezpečnosti
 • odborná příprava preventistů požární ochrany
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • výpočet potřebného množství a umístění hasicích přístrojů
 • vypracování požárně evakuačního plánu
 • dokumentace zdolávání požárů

Mimo řešení problematiky požární ochrany nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a následných nařízení vlády k jednotlivým oblastem této problematiky, a to prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona 309/2006 Sb.

Jedná se zejména o:

 • pravidelné kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích
 • analýza rizik
 • vypracování návodů k obsluze
 • vypracování místního provozního předpisu
 • provádění úkonů v oblasti prevence rizik odborným pracovníkem
 • vypracování odborného systému školení
 • školení pracovníků v oblasti bezpečnosti práce
 • zajištění plnění revizí v oblasti vyhrazených technických zařízení
 • vypracování systému organizace poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • vypracování systému bezpečnostního značení