Pěnové

 

Pěnové hasicí přístroje
Pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením a kapalných látek hořících plamenem. Uvedené pěnové hasící přístroje se používají k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Mají vysokou hasební účinnost pro třídu požáru A a B. Životnost hasicích přístrojů pěnových je maximálně 20 let. Pravidelná kontrola se provádí 1 x ročně, periodická kontola 1 x za 3 roky.

 

Ideální použití:

Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.).

Třída požáru: A, B.

Vhodné použití:

Sklady, komerční objekty, domácnosti, pevné látky (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž).

Nevhodné použití:

Hořlavé kapaliny nízkovroucí a mísící se s vodou (alkoholy), hořlavé plyny a kovy.

Nesmí se použít:

Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), hořlavé kovy (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem).