Pravidelné roční kontroly

Kontroly a údržba hasicích přístrojů dle

§ 9 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Aby hasicí přístroj splnil svoji funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí:

- nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak) nebo

- po každém použití nebo

- vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, např. při mechanickém poškození, při nesprávném tlaku (hodnotu provozního tlaku lze odečítat z manometru).